610A ĐINH NHỰA HAI MẶT CÓ CHÂN

KÍCH THƯỚC 108*100*20(mm)
MẦU PHẢN QUANG Vàng,Trắng , Đỏ
KÍCH THƯỚC PHẢN QUANG 92*26(mm)

610A-1 ĐINH NHỰA MỘT MẶT CÓ CHÂN

KÍCH THƯỚC 108*100*20(mm)
MẦU PHẢN QUANG Vàng,Trắng , Đỏ
KÍCH THƯỚC PHẢN QUANG 92*26(mm)

4

610B ĐINH NHỰA KHÔNG CHÂN HAI MẶT

KÍCH THƯỚC 108*100*20(mm)
MẦU PHẢN QUANG Vàng,Trắng , Đỏ
KÍCH THƯỚC PHẢN QUANG 92*26(mm)