Nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thống máy công cụ điều khiển tự động