Cung cấp các loại thiết bị và vật liệu để sản xuất biển báo giao thông phản quang
1. Vật liệu phản quang dùng cho biển báo giao thông